FVWM Logos - Takashi Toyooka

Takashi's logo page: http://pages.ca.inter.net/~ttoyooka/takashi/fvwm-logo/